Voorwaarden voor consumenten

1. Definities

In deze voorwaarden wordt bedoeld met:

 1. Beatsmarkt: de eenmanszaak BeatsJohnnyGruter, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 75663740 en gevestigd te Maarssen.
 2. Koper: de privépersoon of ondernemer die een product of dienst afneemt via het platform.
 3. Verkoper: degene die via de website van handelsmeester een product of dienst aanbiedt
 4. Platform: de website met de achterliggende software, database, digitale betaalmogelijkheden waarop de handelaar producten en diensten aan kan bieden en waarop de consument een product of dienst kan afnemen
 5. Verkooppagina: een visueel afgescheiden deel op het platform waarop de handelaar zijn product kan aanbieden aan de consument

2. Registratie koper

De koper die een product wil kopen bij een verkoper verstrekt aan de verkoper de volgende gegevens die nodig zijn om de koop te kunnen laten plaatsvinden:

 1. Volledige naam
 2. Afleveradres (straatnaam, postcode en woonplaats)
 3. Telefoonnummer waarop koper bereikbaar is
 4. Het e-mailadres waar koper e-mail van de verkoper en het platform e-mails wilt ontvangen
 5. De producten die koper van handelaar wil kopen

Beatsmarkt zal deze gegevens verstrekken aan verkoper zodat verkoper de door koper bij verkoper bestelde producten af kan leveren. Verkoper en Beatsmarkt gebruiken deze gegevens niet anders dan nodig is voor de levering van producten en doeleinden die daar direct verband mee houden.

De koper verstrekt de gegevens door deze zelf in te voeren in het platform. Koper kan de gegevens daar te allen tijde raadplegen en aanpassen. Koper heeft het recht de gegevens van het platform te (laten) verwijderen.

3. Overeenkomst tussen koper en verkoper

 1. Beatsmarkt verzorgt het platform waarop verkoper producten aan kan bieden. Door een product op een verkooppagina te bestellen, gaat koper direct een koopovereenkomst aan met verkoper. Het is mogelijk dat koper via het platform in één sessie koopovereenkomsten aangaat met meer dan één verkoper
 2. Beatsmarkt is geen partij in de koopovereenkomst die wordt gesloten tussen koper en verkoper en is daardoor ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de afwikkeling
 3. Bij vragen over, klachten over en retourzendingen van producten moet koper contact opnemen met de verkoper. De gegevens van verkoper zijn vermeld op het platform en worden door verkoper ook verstrekt bij verzending van het product of de producten naar koper
 4. Beatsmarkt is bereid te bemiddelen als tussen koper en handelaar onduidelijkheid, discussie of onenigheid ontstaat over de koopovereenkomst. De rol van Beatsmarkt gaat echter niet verder dan bemiddelen. Marktmeester kan de bemiddeling stoppen als bemiddeling tussen koper en handelaar volgens marktmeester (verder) geen resultaat (meer) zal hebben

4. Betaling producten

 1. Producten die koper via het platform bij verkoper bestelt, moeten door koper ter afronding van de bestelling via het platform van marktmeester worden betaald. Deze betaling vindt plaats via een betaaldienst die de gegevens die van belang zijn voor de betaling verwerkt. Met name gaat het om tenaamstelling van een rekening en IBAN-nummer. Beatsmarkt krijgt geen inzage in deze gegevens en slaat deze gegevens niet op
 2. Beatsmarkt betaalt, onder inhouding van provisie, de koopprijs van een product of van producten uit aan de handelaar. Er kan per bestelling sprake zijn van meer dan één verkoper. Dit betekent dat verkoper verantwoordelijk en aansprakelijk is voor eventuele terugbetaling van de koopsom of een deel van de koopsom. Bijvoorbeeld bij ontbinding van de koop of na retourzending van een product tijdens de wettelijke bedenktijd.

5. Levering producten door handelaar aan verkoper

 1. Verkoper verzendt een door de koper besteld product binnen 48 uur nadat handelaar de bestelling via Beatsmarkt heeft ontvangen

6. Verplichtingen verkoper

 1. Verkoper is volgens de voorwaarden van Beatsmarkt verplicht alle wettelijke bepalingen na te komen en te zorgen dat consument alle rechten worden verleend waarop de consument volgens de wet aanspraak kan maken. Dit betekent o.a.:
  • er is sprake van koop op afstand. Een particuliere consument heeft meestal 14 dagen bedenktijd
  • verkoper zorgt er voor dat een particuliere koper een product waarvoor bedenktijd geldt binnen de wettelijke bedenktijd aan handelaar kan retourneren
  • een koper heeft recht op een deugdelijk product
  • verkoper verleent een koper wettelijke garantie en staat in voor de deugdelijkheid van het door handelaar geleverde product
 2. Verkoper zorgt er voor dat koper binnen 4 dagen na retourontvangst van de producten de koopsom terug ontvangt als koper gebruik maakt van het wettelijk recht op bedenktijd
 3. Handelaar streeft er in het algemeen naar klachten van koper binnen 48 uur na ontvangst van de klacht op te lossen

7. Verplichtingen koper

 

 1. Handelaar is verplicht de koopprijs -eventueel onder inhouding van de kosten van retourzending- binnen 4 dagen na ontvangst van de retourzending terug te betalen mits koper aan de voorwaarden in dit artikel heeft voldaan

8. Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden. Een wijziging is van toepassing op producten die koper via marktmeester heeft besteld vanaf het moment dat deze wijziging door marktmeester bekend is gemaakt. Als bekendmaking geldt in ieder geval ook de plaatsing van de (gewijzigde) voorwaarden op de site van marktmeester.

9. Nederlands rechten

Op deze voorwaarden zijn Nederlands recht van toepassing

10. Communicatie

 1. Koper kan contact opnemen met Beatsmarkt via het volgende e-mailadres:  johnny@beatsmarkt.nl
 2. Marktmeester is per post bereikbaar op het adres: BeatsJohnnyGruter, Reigerskamp 213 3607 HL Maarssen